Over ons privacybeleid

Op onze website verwerken wij persoonlijke gegevens uitsluitend om onze dienstverlening te kunnen verbeteren. Wij gaan zorgvuldig en met oog voor privacy om met deze informatie en wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doeleinden en delen de gegevens niet met partijen van derden, tenzij de partijen in kwestie in deze privacyverklaring vermeldt zijn.

Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van Chirurgie Direct. In dit privacybeleid beschrijven wij welke gegevens door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld.

In het kader van transparantie leggen wij ook uit op welke wijze wij uw gegevens opslaan, hoe wij uw gegevens tegen misbruik van derden beschermen en welke rechten u heeft met betrekking tot de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens. Als u vragen heeft over ons privacybeleid kunt u telefonisch of per e-mail contact opnemen met ons. U vindt de contactgegevens onderaan ons privacybeleid.

Gegevens die wij verwerken

  • Naam
  • E-mailadres
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer

Over de gegevensverwerking

Hieronder kunt u lezen:

  • Op welke wijze wij uw gegevens verwerken.
  • Waar wij deze (laten) opslaan.
  • Welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.

E-mail en mailinglijsten

Wij gebruiken de mailingsservices van Microsoft Outlook voor ons zakelijke en particuliere e-mailverkeer. Deze partij heeft voldoende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van uw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Outlook heeft nooit toegang tot onze postvak en wij behandelen al ons e-mailverkeer als vertrouwelijk.

Payment processors

Voor het afhandelen van online betalingen maken wij gebruik van het platform van het betaalplatform (payment processors) Mollie. Mollie verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens en betaalgegevens zoals een bankrekening- of creditcardnummer. Ook Mollie heeft passende maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens voldoende te beschermen. Mollie heeft geen toestemming om uw gegevens met partijen van derden te delen en Mollie bewaart uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

Algemeen doel van de gegevensverwerking

Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend om onze dienstverlening te verbeteren en wij gebruiken uw gegevens niet voor marketingdoeleinden. Uw gegevens worden ook niet met derden gedeeld. Tenzij u hiervoor expliciet toestemming geeft, hebben wij niet het recht om persoonsgegevens te delen met derden, of om na de dienstverlening nog contact met u op te nemen.

Wij gebruiken deze informatie wel om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Partijen van derden zijn wettelijk verplicht tot geheimhouding van de gegevens in kwestie.

Automatisch verzamelde gegevens

Sommige gegevens worden door ons systeem automatisch verzameld. Denk bijvoorbeeld aan uw gebruikte webbrowser, besturingssysteem of IP-adres. Deze gegevens zijn volgens de Nederlandse wet geen persoonsgegevens. Wij gebruiken deze informatie expliciet om onze dienstverlening te verbeteren.

Medewerking aan fischaal en strafrechtelijk onderzoek

Het kan voorkomen dat Chirurgie Direct tijdens een fiscaal of strafrechtelijk onderzoek verplicht wordt om gegevens te delen met partijen van derde. In deze situaties zijn wij gedwongen om uw gegevens te delen maar wij zullen ons hier altijd tegen verzetten tenzij hier geen mogelijkheid voor is.

Bewaartermijnen

Wij bewaren uw gegevens zolang u een patiënt van ons bent. Dit betekent dat wij uw klantprofiel bewaren totdat u aangeeft dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als u dit bij ons aangeeft, zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek en op grond van wettelijke, administratieve verplichtingen dienen wij facturen met uw persoonsgegevens te bewaren. Deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren.

Uw rechten

Dankzij Nederlandse en Europese privacywetgeving heeft u bepaalde eigendomsrechten over uw persoonsgegevens. Hieronder zullen wij duidelijk maken om welke rechten dit gaat en hoe deze rechten toegepast worden. Ook leggen wij uit hoe u actie kunt ondernemen als u vermoedt dat uw rechten worden geschonden. Om misbruik van gegevens te voorkomen sturen wij afschriften en kopieën van uw gegevens enkel naar u, via ons reeds bekende e-mailadres. In het geval dat u de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij u altijd vragen uzelf te legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, als u een vergeetverzoek indient, administreren wij alleen geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvangt u in de leesbare gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren.

U heeft te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

Inzagerecht

Ten alle tijden heeft u het recht om de persoonsgegevens die wij van u ontvangen hebben en gebruiken voor administratieve doeleinden, in te zien. U kunt hiervoor een verzoek indienen bij ons via info@chirurgiedirect.nl, waarna u binnen 30 dagen een reactie ontvangt. Bij goedkeuring van uw aanvraag sturen wij een e-mail met een kopie van alle persoonsgegevens die wij, of onze partners, tijdens de dienstverlening hebben gebruikt.

Rectificatierecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die op u betrekking hebben, te laten aanpassen. U kunt hiervoor een verzoek indienen bij ons via info@chirurgiedirect.nl, waarna u binnen 30 dagen een reactie ontvangt. Bij goedkeuring van het verzoek vragen wij om uw aangepaste gegevens en sturen wij een e-mail naar het bij ons bekende adres met de nieuwe gegevens.

Recht op beperking van de verwerking

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. U kunt hiervoor een verzoek indienen bij ons via info@chirurgiedirect.nl, waarna u binnen 30 dagen een reactie ontvangt. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens, tot u de beperking opheft, niet langer worden verwerkt.

Recht van bezwaar en overige rechten

U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door of in opdracht van Chirurgie Direct. Als u bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Is uw bezwaar gegrond dan zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan u ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken. U heeft bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen. Wij verwerken uw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Bent u van mening dat dit wel zo is, neem dan contact met ons op.

Google Analytics

Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken zodat wij ons webadres en onze dienstverlening kunnen blijven verbeteren. Deze verwerker is verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens, als u hiervoor een verzoek indient.

Google Ads

Wij verzamelen informatie over uw surfgedrag en zoektermen en delen deze gegevens met Google. Google kan deze informatie in samenhang met andere datasets interpreteren en op die manier uw bewegingen op het internet volgen. Google gebruikt deze informatie voor het aanbieden van onder andere gerichte advertenties (Ads) en overige Google-diensten en producten.

Cookies van derden

In het geval dat softwareoplossingen van derde partijen gebruik maken van cookies is dit vermeld in deze privacyverklaring.

Wijzigingen in het privacybeleid

Wij hebben ten allen tijde het recht om ons privacybeleid te wijzigen. Als er een wijziging plaatsvindt die gevolgen heeft voor onze omgang met uw persoonsgegevens dan vindt u de nieuwste versie van ons privacybeleid hier. 

Contactgegevens

Chirurgie Direct
info@chirurgiedirect.nl
Brinklaan 11, 1e verdieping
8181 EA Heerde